Dobrovolnictví

Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena.

Dobrovolnictví provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, méně šťastným, kteří kvůli nemoci, chudobě či přírodní katastrofě pomoc potřebovali. Solidarita a vzájemná pomoc tvoří základ existence lidské společnosti i všech náboženství.

Dobrovolníci jsou výjimeční lidé. Můžeme je potkat všude kolem, ale na první pohled je nepoznáme. Dobrovolníkem  může být třeba váš soused, kamarádka, přítel. Docela obyčejný člověk, který si žije svůj život, prožívá každodenní starosti i radosti, avšak  svým  rozhodnutím pracovat jako dobrovolník napomáhá rozvoji  lidské solidarity, tolerance, sociálního cítění. Svým konáním pomáhají vytvářet takovou společnost, která nebude lhostejná  k problémům a těžkostem druhých.

Každý člověk má vrozenou schopnost darovat dobrovolně a nezištně svůj čas a práci, lišíme se pouze v tom, do jaké míry a v jaké formě jsme ochotni tak činit.

Dobrovolnická práce může mít různé formy. Dobrovolníci pracují jednotlivě nebo ve skupinách, pomáhají s péčí o seniory, nemocné a postižené občany. Pracují s rizikovými skupinami, mohou doučovat děti, věnují  se jim v kroužcích. Zapojují se do pomoci v oblastech postižených přírodními katastrofami, válkami. Jejich odměnou může být  radost z obdarování druhých, hřejivý pocit z dobře vykonané práce, nová přátelství, sebepoznání, seberealizace. 

 „Je úžasné, jak maličkost jako je vlídné slovo, dokáže rozzářit celý den.“